قبولی های آزمون کمک های اولیه آقایان اعلام شد

اخطاریه

دانشجویانی که در پرونده ی آنها کسری ثبت گردیده است فردا به عنوان آخرین روز تکمیل مدارک از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ میتوانند برای تکمیل مدارک خود به کانون دانشجویی هلال احمر واقع در طبقه ی سوم ساختمان انسانی مراجعه نمایند.

تذکر 

چنان چه افرادی دارای کسری مدارک در پرونده ی خود باشند هیچگونه گواهی مشمول به شرکت در این دوره ی آموزشی برای آنها صادر نمیشود.

افرادی که اسامی آنها اعلام نگردیده است در آزمون این دوره ی کمک های اولیه نمره ی قبولی را کسب نکرده اند.

نام خانوادگینام فتوکپی شناسنامهفتوکپی کارت ملی2 قطعه عکسرشته تحصیلیتکمیلی مدارکامتحان
ابراهیمیعلیموجودموجودموجودپرستاریتاییدقبول
امیغی جونقانی امینموجودموجودموجودبهداشت حرفه ایتاییدقبول
آروینمهدیموجودموجودموجودپرستاریتاییدقبول
آقا خانیرضاموجودکسریموجوددامپزشکیتاییدقبول
بلقان آبادیحسینموجودموجودموجودپرستاریتاییدقبول
بهرام زادهنجم الدینموجودموجودموجودبهداشت مبارزهتاییدقبول
بیدخوریجوادکسریکسریکسریپرستاریکسریقبول
حاجی آبادیحمیدموجودموجودموجودحقوقتاییدقبول
حسینی ایرجامیرکسریموجودموجودپرستاریکسریقبول
دیواندریسید مهدیموجودموجودموجودعلوم انسانیتاییدقبول
ربانیمهرانموجودموجودموجودحسابداریتاییدقبول
رحمانیرضاموجودموجودموجودفناوری اطلاعاتتاییدقبول
روان به ابوالفضلموجودموجودکسرینرم افزارکسریقبول
زینلی سنگانییوسفموجودموجودموجودپرستاریتاییدقبول
شکاریعباسکسریکسریکسریبهداشت مبارزهکسریقبول
شکوری نیامنصورموجودموجودکسریبهداشت مبارزهکسریقبول
شمس آبادیمحمدموجودموجودموجودبهداشت حرفه ایتاییدقبول
صادقیاحمدموجودموجودکسریحقوقکسریقبول
صمدی پورداودموجودموجودموجودبهداشت حرفه ایتاییدقبول
عارفیمیثمموجودکسریکسریبهداشت مبارزهکسریقبول
عباس آباد عرببهروزموجودموجودموجودحقوقتاییدقبول
فاطمی صدرعلیموجودموجودموجودبهداشت حرفه ایتاییدقبول
کاظمیهاشمموجودموجودموجودزیست شناسیتاییدقبول
کلاتهمهدیکسریکسریکسریشیمی داروییکسریقبول
کهریزیسهرابموجودکسریکسریپرستاریکسریقبول
محمد پورمیلادموجودموجودموجودصنایع غذاییتاییدقبول
محمودی زاوهحامدموجودموجودکسریپرستاریکسریقبول
ملاییمرتضیموجودموجودموجودشیمی داروییتاییدقبول
منیدریمصطفیموجودموجودموجودپرستاریتاییدقبول
میان آبادیمحمدموجودموجودموجودفناوری اطلاعاتتاییدقبول
نور محمدی دوینتقیموجودموجودموجودبهداشت مبارزهتاییدقبول
ویسیظهیرموجودکسریموجودپرستاریتاییدقبول
هروی زادهمهدیکسریکسریکسرینرم افزارکسریقبول
یوسف زاده مقدممصطفیموجودموجودموجودبهداشت حرفه ایتاییدقبول
یوسفیاحسانموجودموجودموجودبهداشت مبارزهتاییدقبول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *